ДОТООД ДҮРЭМ, ЖУРАМ#НэрБатлагдсан огноо, тушаалТатах
12017.08.28, УЗ-ийн тогтоол №05Татах
22015.12.31, Захирлын тушаал А/265Татах
32015.09.09, Захирлын тушаал А/172Татах


4
2015.09.09, Захирлын тушаал №А/172Татах
2015.09.09, Захирлын тушаал №А/172Татах
52014.05.16, Захирлын тушаал №119Татах
62017.10.10 Захирлын тушаал №А/237Татах
72015.10.27 Захирлын тушаал №А/211Татах
8Номын сангийн журам2017.11.09 Захирлын тушаал №А/278Татах
9Сургалтын хөтөлбөрийн чанарыг үнэлэх журам2018.5.30 Захирлын тушаал №А/152 2-р хавсралтТатах