#

Нэр

Батлагдсан огноо, тушаал

Үзэх

1

МУБИС-ийн дүрэм

2017.08.28, УЗ-ийн тогтоол №05

Үзэх

2

Дотоод журам

2015.12.31, Захирлын тушаал А/265

Үзэх

3

Сургалтын журам

2015.09.09, Захирлын тушаал А/172

Үзэх

4

Багшийн журам

2015.09.09, Захирлын тушаал №А/172

Үзэх

5

Оюутны журам

2015.09.09, Захирлын тушаал №А/172

Үзэх

6

Санхүүгийн журам

2020.05.28, Захирлын тушаал №A/100

Үзэх

7

Эрдэм шинжилгээ, инновацийн журам

2017.10.10 Захирлын тушаал №А/237

Үзэх

8

Ёс зүйн дүрэм

2015.10.27 Захирлын тушаал №А/211

Үзэх

9

Номын сангийн журам

2017.11.09 Захирлын тушаал №А/278

Үзэх

10

Сургалтын хөтөлбөрийн чанарыг үнэлэх журам

2018.5.30 Захирлын тушаал №А/152 2-р хавсралт

Үзэх