Онлайн мэдээллийн сангууд


 

Ашиглаж буй цахим сан:

Мэдээллийн сангийн агуулгын хувьд:

 • Био-анагаах/
 • Амьдралын шинжлэх ухаан
 • Байгалийн шинжлэх ухаан
 • Геологи
 • Дэлхийн гадарга, байгаль орчин
 • Математик, инженер, физикийн шинжлэх ухаан
 • Биологийн шинжлэх ухаан; экологи, байгаль орчин
 • Эдийн засаг
 • Боловсрол
 • Астрономи
 • Био-анагаах ухаан оптик, эмнэлгийн дүрс боловсруулалт
 • Харилцаа холбоо, сүлжээ
 • Электрон зураг, дүрс дуу боловсруулалт
 • Гэрэлтүүлэг, дэлгэн харуулах
 • Лазер, эх үүсвэр
 • Микро, Нано дүрслэл, үйлдвэрлэл
 • Нанотехнологи
 • Инженер, оптик гэрлийн загварчлал
 • Зайнаас тандан судлах
 • Нар, Сонгодог эрчим хүч
 • Зан төлөвийн шинжлэх ухаан
 • Хими болон материалын шинжлэх ухаан
 • Компьютер зэрэг байна