БМИҮЗ-ийн мэргэжилтнүүд сургалт зохион байгууллаа


МУБИС -иас 2015 оноос хэрэгжүүлж буй шинэчилсэн сургалтын хөтөлбөрүүдийг 2019 онд багтаан магадлан итгэмжлүүлэх ажлыг зохион байгуулж байгаа билээ. Энэ ажлын хүрээнд БМИҮЗ-ийн ажлын албаны мэргэжилтнүүд холбогдох мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөрүүдийн өөрийн үнэлгээний тайлан бичиж буй ажлын хэсгийн гишүүд, тэнхимийн багш нарт зориулсан сургалтыг 9-р сарын 05, 06-ны өдрүүдэд явууллаа.


Хяналт үнэлгээний алба